Ingstrup Brugsforening historie

Ingstrup med Ingstrup Brugsforening ca. 1950

Ingstrup Brugsforening har haft et langt liv. Allerede i 1898 var en gruppe af borgere enige om at lave en Brugsforening, hvor de kunne handle med dagligvarer.

Helge Ottov har lavet et fint strejftog gennem de gamle protokoller for Ingstrup Brugsforening. Jeg har fået lov til og tilføje hans oplysninger her på siden, tak for det

Skødeoversigt køb af grund til Brugsen 1898
Skøde fra Ingstrup Mejeri til Ingstrup Brugs 1898-1901

Skøde fra Ingstrup Mejeri til Ingstrup Brugsforening 1898- læst 1902

Undertegnede bestyrelse for Ingstrup Mejeri skøder og til fuldkommen ejendom overdrager herved til Ingstrup Brugsforening den nævnte Mejeri tilhørende ved skrivelse af 19. november 1898 udstykkede parcel. Matrikel 1l Trudslev Ingstrup sogn, hartkorn ½ alb. Gl skat 5øre hvoraf svares i Præste og Kongetiende til hver Tiende tager ¼ frk byg.
Parcellen er for længst overtaget af brugsforeningen der har ladet bygge og som fremtidig udreder deraf gående skatter og afgifter. Købesummen 40 kr. fireti kroner er berigtiget. Retsanmærkning frafaldes om en deklaration til Amtsvejvæsenet.

Ingstrup den 23. februar 1901
Lars Andersen Dam, Jens Chr. Vestergaard, Jens Peter Sørensen, Søren Knudsen, Lars Søndergaard, Lars Severin Jensen, Peder Thomsen, Otto Kristensen, Jens Havgaard. Påtegnes til tinglæsning i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 19. november 1898. Parcellens Hartkorn og gammelskat er som foran anført
Hjørring amt den 6. marts 1901 J. Wedell Wedelsborg
Læst Hvetbo herreds ret 13. marts 1901 p 12 page 857 Hastrup
Skøde fra Ingstrup Mejeri til ”Ingstrup Brugsforening” den 23/2, læst 13/3,1901 pantebog nr. 12 folio 857
Skøde fra Ingstrup Brugsforening til Peder Christian Carlsen f 5 læst den 9/8 1905 pantebog nr. 14 folio 17
Skøde fra P. C. Carlsen til Jacob Sørensen d 25 læst den 27/2 1907 pantebog nr.14 folio 479
Skøde fra J Sørensen til Christian Thomsen d 15 læst den 22/4 1908 pantebog nr. 14 folio 804
Skøde fra C Thomsen til Peter Thomsen d 8 læst den 16/10 1918 pantebog nr. 18
Solgt ved tvangsauktion 27/6 1934
Auktionsskøde l 3/2 1936 til Mejerist J C Andreasen
Do læ 23/6 1938 til skrædder Martin Jensen

Skødeoversigt køb af grund 1905

Købekontrakt Skøde til Ingstrup Brugsforening mat 1z Ingstrup Præstegaard
Undertegnede sognepræst for Ingstrup – V. Hjermitslev og Alstrup sognekald sælger i henhold af Kirke og undervisningsministeriets dertil skrivelse af 7. april 1905 give samtykke og under forbehold af Stiftsøvrighedens approbation, samt i forventning af fornøden udstykningstilladelse til Ingstrup Brugsforening eller “Ingstrup og Omegns Brugsforening” i en parcel af Præstegårdens jorder mat no. 1k af Ingstrup Præstegård, Ingstrup sogn, nemlig den under udstykning værende nordvestlige del af nævnte ejendom (matr. n 1k) der er afmærket og som udgør 39300 alen på Kvm
Overdragelsen sker på følgende Vilkår
1. at parcellen, der allerede af køber er taget i besiddelse, udredes denne alle kgl. Og kommunale skatter og afgifter af enhver art, der forfalder efter 1. april 1905
2. Det er købers egen sag at erholde rette vedkommendes tilladelse til anbringelse af overkørsel fra parcellen ti byvejen ud for denne
3. Det påhviler køberen og efterfølgende ejere af parcellen at holde denne lovlig indhegnet overalt hvor den støder umiddelbart op til sognekaldet jorder uden at det kan kræves at sognekaldet deltager i hegnets opførelsen eller hegnets vedligeholdelse. For så vidt parcellen støder op til en af præsteembedets allerede solgt parcel, og dennes ejer i sit adkomstdokument fra præsteembedet givet tilsagn om refusion af udgifter ved opførelsen af halvt hegn hos ejeren af den herved solgte parcel påhviler det køberen, på anfordring at yde sådan refusion til naboen når denne påtaler det, hvad han skal være berettiget til. Omvendt tilkommer det køberen lignende refusionsret hos senere købere af sognekaldets umiddelbart tilstødende jorder i sognekaldet påtager sig dog i de her omhandlende henseender ikke noget som helst forpligtelse, men tilsiger at en hertil svarende bestemmelse vil blive påtagen i senere købekontrakter. Afløb fra parcellen må ikke føres til landevejsgrøften. Det gøres køberen og senere lejere til pligt ingensinde af bygge privatvejen ved hvilken parcellen er beliggende nærmere end 3 alen. De her omhandlede servitut bestemmelser bekræftes i sin tid læst og noterede som hæftelse på den solgte parcel i hvilken henseende enhver rets anmærkning frafaldes kapitalværdien af den særlige hegnspligt, som pålægges køberen, antages ikke at ville overstige 50 kr.
4. Køberen udreder alene alle med handelen og den fuldbyrdelse forbundne omkostninger, derunder også udstyknings omkostninger, alt uden nogen som helst udgift for sognekaldet.
5. køberen gøres bekendt med og må respektere at Præsteembedet mangler tinglæst adkomst på det solgte at der påhviler det solgte i forening med kaldet øvrige jorder og tiender 1/6 bankhæftelse 818 kr 81 øre ifølge obligation tinglæst 26. november 1841m hvilken bankhæftelse dog ikke skal vedkomme køberen og at der er tinglæst forskellige forpagtnings kontrakter angående Præstegården jorder.
6. Selve købesummen udgør af 1200 ¤ al af 20 øre 240 kr.
Og af resten 2730 ¤ 10 øre 273 kr. i alt 513 kr.

Er femhundrede tretten kroner, der forrentes med 45 p.a. fra 1. april d. a. og som betales konstant og aldeles skadesløst tilligemed renterne til stiftsmidlerne i 11. juni termin d. a. hvorefter skøde udstedes så snart ske kan efter udstykningens beviligelse
7. Skødet på den solgte parcel gives i øvrigt overstemmende med nærværende kontakt således at overdragelsen finder sted med samme såvel almindelig og særlige rettigheder, byrder, forpligtelser hvormed parcellen har tilhørt sognekaldet og under hjemmelsansvar for dette efter loven.
Underskrevne bestyrelse for Ingstrup Brugsforening eller Ingstrup og omegns Brugsforening erkender herved på nævnte Brugsforenings vegne med sognepræsten for præsten for Ingstrup, V. Hjermitslev og Alstrup sognekald af have indgået foranstående kontrakt, hvilken Brugsforeningen forpligter sig til at opfylde punktlig og aldeles skadesløst , ligesom den i tilfælde af søgsmål i anledning af denne kontakt underkaster sig den hurtige retsforfølgning efter forordning af 25. januar 1828. Som Legimation for bestyrelsen vedlægges en extrakt udskrift af Brugsforeningens Forhandlingsprotokol. Ingstrup den 29. maj 1905
L. Bruun sognepræst, Lars Søndergaard Nielsen Dam, Christen Jensen, Erik Østergaard, Peder Chr, Christensen. Til vitterlighed Chr. L Eriksen sognefoged, Joh Bruun Forpagter
Foranstående købekontrakt approberes herved
Aalborg Stiftsøvrighed den 21. juni 1905 Bruun, Fredrik Nielsen

SKØDE
Undertegnede sognepræst for Ingstrup, V. Hjermitslev og Alstrup sognekald skøder og fuldkommen ejendommen overdrager herved til Ingstrup Brugsforening eller ”Ingstrup og Omegns Brugsforening”
Den i foranstående købekontrakt omhandlede ved skrivelse af 19. juli 1905 udstykkede parcel matr. 1z af Ingstrup Præstegaard i Ingstrup sogn af hartk. 1 ¼ alb
Købesummen 513 kr. er betalt og da købekontrakten i øvrigt er skadesløst opfyldt så hjemles den solgte parcel på lovlig måde dog med de i kontraktens post 5 nævnte bemærkninger. Kontraktens post 3 ønskes læst som servitut.
Ingstrup præstegaard den 18. august 1905 L Bruun sognepræst
Påtegnes til tinglæsning i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 19. juli d. a. Parcellens hartkorn er som foran anført. Hjørring amt den 21. august 1905